Säännöt

Helsingin Squashkerho ry:n säännöt
Hyväksytty vuosikokouksessa 19.2.2009 (korjattu PRH:n ohjeen mukaan 08/2009)
Muutokset hyväksytty ylimääräisessä vuosikokouksessa 4.5.2012

1.
Yhdistyksen nimi on Helsingin Squashkerho ry, ruotsiksi käännettynä Helsingfors Squashklubb rf, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi.

Kerhon tarkoituksena on ylläpitää ja edistää squashurheilun harrastusta ja kehittää jäsentensä pelitaitoja järjestämällä harjoitus- ja koulutustilaisuuksia, toimeenpanemalla kilpailuja sekä hankkimalla tarvittavia välineitä ja pelikenttiä.

Kerho voi toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa myös ravintola- ja kahvilaliikettä sekä omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä.

Tarvittaessa kerho hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

2.
Kerhon kielet ovat suomi ja ruotsi.

3.
Kerho jäseneksi pääsee luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka kerhon hallitus kahden jäsenen suosituksesta hyväksyy.

Kerhon jäsenet ovat:
1) kunniajäseniä, joiksi kerho voi vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessaan kutsua toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä,
2) vuosijäseniä, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun,
3) kannattajajäseniä, joko yksityisiä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.

Kerhoon liittyvät uudet jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymismaksun.

Kunniajäsenet eivät suorita liittymis- tai jäsenmaksua. Kannattajajäsenet eivät suorita liittymismaksuja.

Jäsen- ja liittymismaksut määrätään vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Kerhon hallituksella on oikeus harkintansa mukaan myöntää kerhon koulu-, korkeakoulu- tai muita opintoja harjoittavalle jäsenelle alennus tai vapautus jäsenmaksusta.
Jäsenen tulee yleisissä kilpailuissa edustaa kerhoa. Hallitus voi pyynnöstä myöntää poikkeuksen.

4.
Jäseneksi ottamiseen ja jäsenyydestä erottamiseen vaaditaan hallituksen kokouksen yksimielinen päätös.

Kunniajäseneksi kutsumiseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kerhon kokouksen äänimärästä.

Jäsen, joka haluaa erota kerhosta, on tehtävä siitä ilmoitus kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka on laiminlyönyt maksujen suorittamisen kerholle huomautuksesta huolimatta, voi hallitus erottaa.

5.
Kerhoa edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Kerho hallituksen muodostavat vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan niin ikään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä nimittää muut tarpeelliset toimielimet, jotka eivät kuulu vuosikokouksen valittaviksi. Hallitus voi tarvittaessa valita toiminnanjohtajan.

Hallitus valvoo kerhon etuja ja edustaa sitä, kutsuu koolle kerhon kokoukset, pitää luetteloa kerhon jäsenistä, hoitaa pelitoiminnan järjestämisen ja muut juoksevat asiat, valmistaa ja esittää asiat kerho kokouksille ja panee täytäntöön näiden tekemät päätökset, vahvistaa tarpeelliset järjestys- ym. säännöt sekä esittää vuosikokoukselle ehdotuksen toimintaohjelmaksi seuraavaa toimikautta varten.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä on saapuvilla.

6.
Kerhon nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen nimeämä henkilö yksin.

7.
Kerhon toimihenkilöiden ja toimielinten tehtäviä ovat:
1) puheenjohtaja: johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä ohjaa ja valvoo kerhon toimintaa,
2) varapuheenjohtaja: suorittaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä,
3) sihteeri: pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa, pitää hallituksen puolesta jäsenluetteloa, laatii vuosikertomuksen, huolehtii kirjeenvaihdosta ja tiedottaa kerhon hallituksen kokouksista,
4) toiminnantarkastaja: jättää viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle toiminnantarkastuskertomuksen ja lausunnon tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,

8.
Kerho tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle.

9.
Kerho vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun kuluessa.

Tarvittaessa tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten, hallitus kutsuu kerhon jäsenet ylimääräiseen kokoukseen.

Vuosikokouksesta ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta ja ylimääräisistä kokouksista samalla tavalla viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Ilmoituksissa on samalla mainittava kaikki ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsittelyn alaisiksi.

Muut tiedonannot jäsenille annetaan hallituksen kulloinkin sopivaksi katsomalla tavalla.

10.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka viimeksmimainitut samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) esitetään vuosikertomus,
4) esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilivuodelta,
5) määrätään jäsen- ja liittymismaksujen suuruus,
6) päätetään kerhon toimihenkilöille mahdollisesti maksettavista palkkioista,
7) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
8) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali joka toinen vuosi sekä yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan vaalit,
8) vahvistetaan toimintaohjelma vuodeksi eteenpäin,
9) käsitellään hallituksen vuosikokoukselle esittämät muut asiat.

11.
Kerhon jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian vuosikokoukselle käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen ehdotuksensa kerhon hallitukselle ennen helmikuun 15. päivää.

Hallituksen on esitettävä ehdotus oman lausuntonsa kera vuosikokoukselle.

12.
Äänivaltaisia ovat kerhon kokouksessa vain jäsenmaksunsa maksaneet vuosi- ja kunniajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

13.
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta saadaan tehdä vuosikokouksessa ja vaaditaan, että sen puolesta annettujen äänten tulee olla vähintään kolmeneljännestä (3/4) kokouksen osaaottaneiden äänivaltaisten jäsenten koko äänimäärästä. Päätös on vahvistettava toisessa vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

14.
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä johonkin kerhon tarkoitusta vastaavaan toimintaan.

15.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Share